Wybrane wskaźniki stresu oksydacyjnego we krwi obwodowej osób z nagłym niedosłuchem czuciowo-nerwowym leczonych terapią kortykosteroidową skojarzoną z hiperbarią tlenową

maj 23, 2018

0

Wybrane wskaźniki stresu oksydacyjnego we krwi obwodowej osób z nagłym niedosłuchem czuciowo-nerwowym leczonych terapią kortykosteroidową skojarzoną z hiperbarią tlenową

Jarosław Paprocki, Marta Pawłowska, Jacek Piechocki, Alina Woźniak

Nagły niedosłuch czuciowo-nerwowy (NNCN) jest częstą dolegliwością dotykającą jeden z najważniejszych zmysłów człowieka (5-20 osób na 100 tys. populacji Polski). Definiuje się go jako niedosłuch odbiorczy o nieznanej etiologii, większy od 30 dB w trzech sąsiadujących ze sobą częstotliwościach. NNCN leczony jest poprzez podawanie serii leków, z których najważniejsze są kortykosteroidy skojarzone z lekami poprawiającymi ukrwienie ucha wewnętrznego oraz z lekami przeciwwirusowymi. Ostatnio coraz większym zainteresowaniem w terapii NNCN cieszy się hiperbaria tlenowa (HBO), polegająca na oddychaniu 100% tlenem w specjalnie zbudowanej do tego celu komorze, w której ciśnienie jest wyższe niż lokalnie panujące. HBO powoduje znaczny wzrost ciśnienia parcjalnego tlenu dostarczonego do ucha wewnętrznego. Narażenie na działanie tlenu hiperbarycznego może wpłynąć na równowagę oksydacyjno-antyoksydacyjną człowieka.

Cel badania

Celem badań było zmierzenie poziomu substancji reagujących z kwasem tiobarbiturowym (TBARS) w osoczu krwi oraz w erytrocytach oraz oznaczenie aktywności trzech głównych enzymów antyoksydacyjnych: dysmutazy ponadtlenkowej (SOD), katalazy (CAT), i peroksydazy glutationowej (Gpx) w erytrocytach. U osób badanych oznaczono ponadto stężenie hemoglobiny (GHB) oraz hematokryt (HCT).

Materiał i metody

W badaniu wzięło udział 37 chorych (śr. wiek 44 ± 16 lat), pacjentów Mazowieckiego Centrum Terapii Hiperbarycznej i Leczenia Ran w Warszawie. Materiałem do badań była krew żylna pobrana z żyły odłokciowej trzy razy: przed zabiegiem, 5 min po pierwszym zabiegu oraz po przeprowadzonym 15 sprężeniu w komorze hiperbarycznej.

Wyniki

Wykazano istotne statystycznie zmniejszenie stężenia TBARS w osoczu po przeprowadzonym 15 zabiegu w komorze w porównaniu do stężenia TBARS w osoczu po pierwszym zabiegu (p<0,05). Stwierdzono również zmniejszenie aktywności CAT w erytrocytach po przeprowadzonym pierwszym zabiegu HBO (p<0,05) oraz obniżenie aktywności SOD
w erytrocytach po przeprowadzonym pierwszym zabiegu (p<0,05) oraz po przeprowadzonym 15 zabiegu HBO (p<0,05) w stosunku do aktywności tego enzymu przed pierwszym zabiegiem hiperbarii tlenowej. Wykazano z kolei znamienny statystycznie wzrost aktywności Gpx w erytrocytach po przeprowadzonym 15 zabiegu w stosunku do aktywności tego enzymu przed rozpoczęciem terapii. Stężenie hemoglobiny (p<0,01) oraz hematokryt obniżyły się (p<0,001) po odbyciu 15 sprężeń w komorze hiperbarycznej.

Wnioski

Działanie tlenem hiperbarycznym u osób przyjmujących kortykosteroidy z powodu nagłego niedosłuchu czuciowo-nerwowego wpływa na wskaźniki równowagi oksydacyjno-antyoksydacyjnej człowieka.

Źródło: Paprocki J., Pawłowska M., Piechocki J., Woźniak A.,Wybrane wskaźniki stresu oksydacyjnego we krwi obwodowej osób z nagłym niedosłuchem czuciowo-nerwowym leczonych terapią kortykosteroidową skojarzoną z hiperbarią tlenową, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej” 2017, nr 24, s. 80-82.