UZUPEŁNIAJĄCE I ALTERNATYWNE METODY LECZENIA DZIECI ZE SPEKTRUM AUTYZMU

mar 21, 2015

0

UZUPEŁNIAJĄCE I ALTERNATYWNE METODY LECZENIA DZIECI ZE SPEKTRUM AUTYZMU

Whitehouse AJ1. Complementary and alternative medicine for autism spectrum disorders: rationale, safety and efficacy. J Paediatr Child Health. 2013 Sep;49(9):E438-42:quiz E442. doi: 10.1111/jpc.12242. Epub 2013 May 20.

Zaburzenia ze spektrum autyzmu (autism spectrum disorder -ASD) to termin obejmujący wszystkie neurorozwojowe zaburzenia, które charakteryzują się jakościowymi nieprawidłowościami w zakresie interakcji społecznych, komunikacji oraz zainteresowań i aktywności.
Artykuł dotyczy przeglądu piśmiennictwa opisującego skuteczność uzupełniających i alternatywnych metod leczenia dzieci z ASD;

DIETA BEZGLUTENOWA I BEZKAZEINOWA
Leczenie dzieci z autyzmem z wykorzystaniem wprowadzenia (nie udowodnionej jeszcze naukowo) modyfikacji dietetycznej (GF/CF), opiera się na hipotezie wpływu opioidowych peptydów, powstałych w nieprawidłowym procesie przetwarzania w przewodzie pokarmowym żywności zawierającej gluten i kazeinę. Opioidy te przedostają się do układu krążenia, przekraczają barierę krew-mózg i wpływają na rozwój i funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego.
Mimo szerokiego stosowania tego rodzaju diety u dzieci ze spektrum autyzmu ( szacowanego na 40% całej populacji dzieci z ASD), badań na ten temat nie ma zbyt wiele.
Jedno z nich opiera się na projekcie, którym objętych zostało 20 dzieci ( w wieku 5-10 lat), będących przez 12 miesięcy na diecie GF/CF. Ciekawym faktem jest to, że u tych dzieci istotnie statystycznie zmniejszyły się liczne problemy zdrowotne, objawy charakterystyczne dla autyzmu oraz poprawiła się komunikacja werbalna.
W drugim badaniu uczestniczyło 13 dzieci ( w wieku 2- 16 r.ż.), które również poddane były 12 miesięcznej leczeniu dietetycznemu. W tym wypadku nie znaleziono istotnych statystycznie zależności (najprawdopodobniej związane to było ze zbyt małą grupą badaną).
Natomiast w trzecim badaniu dzieci ( w wieku 3-5 lat) zostały podzielone na te, które prowadzone miały dietę GF/CF(n=8) oraz dietę niskocukrową (n= 14) przez 3 miesiące. W tym wypadku poprawa nastąpiła w obu tych grupach.
Badania te musza być kontynuowane by wyciągnąć konkretne wnioski dotyczące sensowności prowadzenia diety bezkazeinowej i bezglutenowej u dzieci z autyzmem.

SEKRETYNA
Podawanie sekretyny u dzieci z ASD oparte jest na nieudowodnionej jeszcze hipotezie związanej z tym, że może ona wpływać na poprawę trawienia, a tym samym ograniczać przedostawanie się peptydów opioidowych przez barierę krew-mozg. Zainteresowanie sekretyną związane jest z badaniem na trójce dzieci, które otrzymywały dożylnie ten hormon, co spowodowało istotna poprawę w kontaktach społecznych i komunikacji. Od tego czasu temat sekretyny zostawał licznie poruszany przez badaczy w publikacjach medycznych. Metaanaliza tego tematu wykazała że nie ma bezsprzecznych dowodów na to, że dożylne podawanie sekretyny wpływa na zmniejszenie objawów towarzyszących dzieciom z autyzmem.
MELATONINA
Melatonina jest neurohormonem syntezowanym w szyszynce i znana jest z funkcji regulacji zegara biologicznego. Jak wskazują liczne badania naukowe, około 80% dzieci z ASD ma problemy ze spaniem. Metaanalizy pokazują, że melatonina ma pozytywny efekt w normalizowaniu tego problemu.
TERAPIA HIPERBARYCZNA (HBOT)
HBOT jest terapią z wykorzystaniem 100% tlenu w specjalnej komorze hiperbarycznej, w której panuje większe od 1 ciśnienie atmosferyczne (zwykle w formie sesji 60 minutowych). Założenie sensowności tej terapii opiera się na zjawisku stresu oksydacyjnego oraz stanów neurozapalnych u dzieci z autyzmem. Tymczasem, dokładnie te same stany patologiczne zostały poddane analizie i leczeniu z wykorzystaniem HBOT w innych jednostkach chorobowych, uzyskując bardzo dobre rezultaty.
W jednym z badań na ten temat opisano wpływ terapii hiperbarycznej aplikowanej grupie 33 dzieci w porównaniu do grupy kontrolnej (placebo)- 29 dzieci. Terapia ta odbywała się dwa razy dziennie w ciągu 4 tygodni (łącznie 40 sesji HBOT). Nastąpiła dzięki temu istotna statystycznie poprawa.

W artykule rozstrzygano także kwestie suplementacji WITAMINAMI B6 i MG, NIEZBĘDNYCH NIENASYCONYCH KWASÓW TŁUSZCZOWYCH oraz TERAPII IMMUNOLOGICZNYCH.
Większość przytoczonych w artykule badań naukowych musi być poszerzona o nowe dane, angażując znacznie większe grupy dzieci. Opierając się na ocenie prowadzonych wcześniej badań, jedynie melatonina stała się rekomendowaną bezsprzecznie formą wspomagania leczenia dzieci ze spektrum autyzmu.

Więcej w artykule do pobrania ze strony http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jpc.12242/epdf